Rose Bar, Gramercy Park Hotel – New York, New York – Intelligent Travel

← Back to Warm Up: 10 Cozy Spots in NYC

Rose Bar, Gramercy Park Hotel – New York, New York

The Rose Bar at the Gramercy Park Hotel. (Photograph courtesy Gramercy Park Hotel)